OFERTA
  NA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  W SIECIACH ZAKŁADOWYCH 

Szanowni Państwo, 

Od 1 stycznia 2001 r. zaczęła obowiązywać w naszym kraju nowa ustawa ,,Prawo telekomunikacyjne”.
Zgodnie z duchem liberalizacji obecnie nie wymagane jest zezwolenie na  prowadzenie działalności telekomunikacyjnej na obszarze nie przekraczającym terenu gminy, co ma w założeniu stymulować rozwój konkurencji na rynkach lokalnych oraz podniesienie poziomu usług. 
Wykorzystując istniejące już możliwości firma nasza – jako jedna z pierwszych – ma zaszczyt zaoferować Państwu nowy rodzaj usługi polegający na utrzymaniu  wewnętrznej sieci telefonicznej w połączeniu z usługą administrowania ruchem telefonicznym.
Istota proponowanego rozwiązania polega na przekazaniu naszej firmie w dysponowanie, na podstawie umowy dzierżawy, Państwa  telekomunikacyjnej sieci wewnętrznej. W ten sposób Państwa sieć wewnętrzna stanie się prawnie  telekomunikacyjną siecią publiczną  której infrastruktura telekomunikacyjna oraz wszystkie zakończenia są zlokalizowane na obszarze jednej gminy.
Na eksploatację takiej sieci nie jest wymagane zezwolenie telekomunikacyjne.
Proponujemy zatem Państwu całkowite wyeliminowanie  kosztów związanych z utrzymaniem wewnątrzzakładowej sieci telefonicznej (centrala zakładowa, sieć kablowa, aparaty telefoniczne) oraz zmniejszenie kosztów rozmów telefonicznych i połączeń z internetem z jednoczesnym polepszeniem  jakości połączeń.

Jednocześnie uzyskiwać będą Państwo dodatkowe przychody z tytułu dzierżawy  naszej firmie istniejącej w Państwa budynku telefonicznej sieci wewnątrzzakładowej (centrala zakładowa, sieć kablowa, aparaty telefoniczne).
Dokładne zasady rozliczeń regulować będzie umowa o świadczenie ww. usług.

Głównym założeniem w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych  jest przekazanie  naszej firmie w formie umowy dzierżawy istniejącej wewnątrzzakładowej sieci telefonicznej (centrala zakładowa , sieć kablowa, aparaty telefoniczne) oraz przepisanie na nas tytułu własności wybranych istniejących linii telefonicznych od operatorów publicznych jak np. TP S.A.
Po ewentualnym rozwiązaniu umowy linie te będą na nasz koszt przepisane z powrotem na Państwa firmę.
Istniejące w  linie miejskie od operatorów publicznych jak TP S.A.  które są liniami bezpośrednimi tj. nie przechodzącymi przez centralę zakładową zostaną podłączone do centrali ze skierowaniem bezpośrednim na numer wewnętrzny ( w ruchu pełno automatycznym) lub też mogą pozostać jako linie bezpośrednie od innego niż CENTEL-NET operatora tj.  TP S.A.  Operator CENTEL-NET w umowie z Państwem będzie zobowiązany do bezpłatnego udostępnienia dzierżawionej przez siebie telekomunikacyjnej sieci wewnętrznej w celu umożliwienia podłączenia linii bezpośrednich od innych operatorów publicznych ( np. od TP S.A.) do wybranych pomieszczeń.

Odpłatność za dzierżawę sieci telefonicznej ustalona zostanie w osobnej umowie dzierżawy. 

Firma nasza prowadzić będzie taryfikację abonentów włączonych do centrali zakładowej według obowiązujących cenników w TP S.A.  z uwzględnieniem 5% rabatu. Na podstawie wydruków taryfikacyjnych przeprowadzonych rozmów przez abonentów centrali zakładowej wystawiać będziemy co miesiąc faktury za usługi telekomunikacyjne. 
Koszty przeprowadzonych rozmów dokumentowane będą w postaci wydruków rozmów dla każdego abonenta z wyszczególnieniem czasu trwania rozmowy, numeru wybranego, kosztu pojedynczej rozmowy. Wydruki te załączane będą do faktury.
Koszty miesięcznych rachunków wystawianych przez poszczególnych operatorów publicznych jak np. TP S.A. za rozmowy przeprowadzone  ( wraz z abonamentem) przez telefoniczne linie miejskie i terminale GSM podłączone do  telefonicznej centrali zakładowej  ponosi nasza firma.

Operator CENTEL-NET  posługiwał się będzie własnym regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz własnym cennikiem usług telekomunikacyjnych.
W cenniku przewiduję się opłaty za połączenia telefoniczne oraz za abonament. Opłata abonamentowa będzie podzielona na dwie części: opłata jednorazowa za uzyskanie dostępu do sieci wewnątrzzakładowej (przyłączenie nowego urządzenia abonenckiego do sieci wewnątrzzakładowej) i opłata miesięczna (miesięczny abonament telefoniczny).
Opłata jednorazowa za uzyskanie dostępu do sieci wewnątrzzakładowej - przyłączenie nowego urządzenia abonenckiego do sieci będzie na poziomie kosztów wykonania instalacji wewnętrznej od centrali zakładowej do abonenta tj. na poziomie ok. 50,- zł, natomiast miesięczny abonament telefoniczny będzie na poziomie pozwalającym na pokrycie kosztów abonamentów miesięcznych za dostęp do sieci operatorów publicznych jak TP S.A.  tj. na  poziomie od 10 do 20 zł w zależności od ilości i rodzaju dostępu . Opłaty te i tak dotychczas ponosił właściciel telekomunikacyjnej sieci wewnętrznej.

Idea proponowanego przez nas rozwiązania polega na profesjonalnym administrowaniu generowanym przez Państwa ruchem telefonicznym tak aby uzyskać minimalizację wysokości rachunków telefonicznych do poszczególnych operatorów publicznych sieci telekomunikacyjnych  (TP S.A., Tele-Ton, Energis, ERA-GSM, PLUS-GSM, PTK CENTERTEL, dostawcy internetu, inni operatorzy usług międzystrefowych).

W tym celu firma nasza dokonałaby na własny koszt następujących modernizacji Państwa centrali telefonicznej:

-          wdrożenie usługi ARS (Automatic Route Selection) - automatyczny wybór optymalnej drogi połączeniowej

-          budowa bramek bezpośredniego  dostępu (interfejsów dostępowych) do operatorów telefonii komórkowych

-          włączenie centrali do kilku operatorów publicznych (TP S.A., Tele-Ton, dostawcy internetu, operatorzy usług międzystrefowych jak np. Energis).  

Wyżej wymienione czynności wymagają nakładów finansowych dlatego też proponujemy zawarcie umowy terminowej tzn. na czas określony minimum jednego roku. Okres ten uzależnia się od wysokości koniecznych nakładów co z kolei wiąże się ze stanem technicznym i poziomem technologicznym posiadanej przez Państwa centrali telefonicznej.

Zgodnie z istotą umowy dzierżawy (ustawa Kodeks Cywilny art. 693 do art.709) dzierżawca (nasza firma) ma obowiązek dokonywania napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie nie pogorszonym). Dlatego też zakres wykonywanych przez nas czynności  obejmuje:

-          utrzymanie w sprawności centrali telefonicznej

-          utrzymanie w sprawności wewnętrznej sieci przewodowej (bez rozbudowy sieci)

-          utrzymanie w sprawności urządzeń końcowych centrali wewnątrzzakładowej (telefony, telefaksy)

-          wykonywanie co miesiąc wydruków przeprowadzonych rozmów telefonicznych oraz zestawień umożliwiających wystawienie dla poszczególnych telefonów wewnętrznych rachunków za przeprowadzone rozmowy. Zestawienia określające wysokość rachunków będą sporządzane na podstawie obowiązującego cennika TP S.A. z uwzględnieniem 5% rabatu.  

-          bieżące administrowanie generowanym ruchem telefonicznym polegające w szczególności na:

§         kierowaniu ruchu do sieci telefonii komórkowych przez odpowiednie interfejsy dostępowe z wykorzystaniem cenników,  właściwości rodzajów abonamentów, ogłaszanych bieżących promocji

§         kierowanie ruchu do sieci przewodowej najtańszą drogą poprzez odpowiednich operatorów z wykorzystaniem właściwości rodzajów abonamentów, ogłaszanych bieżących promocji .

§         indywidualne negocjacje  upustów u poszczególnych operatorów.

§         w niektórych przypadkach wykorzystywaniu techniki VoIP (voice over IP) ,  przesyłania głosu przez  prywatną lub publiczną sieć transmisji danych po protokole IP (Internet Protocol)

 

KORZYŚCI DLA KLIENTA wynikające ze świadczenia usług telekomunikacyjnych przez operatora CENTEL-NET:

§         Usługi świadczone przez operatora CENTEL-NET spowodują całkowite wyeliminowanie  kosztów  dla KLIENTA.. związanych z utrzymaniem ( serwis i konserwacja) wewnętrznej sieci telefonicznej (centrala zakładowa , sieć kablowa, aparaty telefoniczne) oraz spowodują znaczne zmniejszenie kosztów związanych z rozbudową i modernizacją wewnętrznej sieci telefonicznej.

§         KLIENT. uzyskiwać będzie dodatkowe przychody z tytułu umowy dzierżawy swojej telekomunikacyjnej sieci wewnętrznej.

§         KLIENT nie będzie ponosił już opłat abonamentowych za linie dostępowe od operatorów publicznych do centrali zakładowej. To zmieszenie kosztów niestety będzie w większości skompensowane płaconymi przez KLIENTA miesięcznymi opłatami abonamentowymi dla operatora CENTEL-NET za każdy podłączony w sieci wewnętrznej  telefon – ok. 10 do 15 zł./ telefon.

§         KLIENT uzyska upust od opłat za połączenia telefoniczne w wysokości 5% od aktualnych stawek stosowanych o operatora publicznego TP S.A. 

§         KLIENT zmniejszy koszty związane z rozbudową kablowej sieci telefonicznej i podłączaniem nowych abonentów. Świadczył to będzie operator CENTEL-NET ( poniżej kosztów własnych) za niedużą kwotę ryczałtową ok. 50,- za jeden telefon ( jest to opłata za uzyskanie dostępu do sieci operatora CENTEL-NET która będzie umieszczona w cenniku).

§         Usługi świadczone przez operatora CENTEL-NET będą wykonywane szybko, fachowo i z dużą starannością  co będzie miało wpływ na polepszenie funkcjonowania komunikacji w  przedsiębiorstwie.

 Ponadto za usankcjonowaniem sensu istnienia operatora CENTEL-NET świadczącego usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji  przemawiają dodatkowe fakty:

-          Operator CENTEL-NET działając na szerszą skalę występować będzie w charakterze brokera, który z pozycji dużego klienta – obsługującego wiele przedsiębiorstw i instytucji , będzie w stanie wynegocjować znaczące upusty cenowe.

-         CENTEL-NET jako profesjonalna i specjalistyczna firma telekomunikacyjna zatrudnia specjalistów ds. ruchu telekomunikacyjnego, którzy na bieżąco śledzą  zmiany taryf i różnego rodzaju promocje  u poszczególnych operatorów telefonii stacjonarnej jak i telefonii komórkowej. Wiadomości te wykorzystują w wielu obsługiwanych  sieciach wewnętrznych.  Zatrudnienie takiej osoby dla jednego zakładu pracy nie miałoby uzasadnienia ekonomicznego. 

                                                                                                                                         Z poważaniem:

Krzysztof Nieścioruk

Wszelkie prawa zastrzeżone


Biuro Techniczno-Handlowe
Szczecin ul. Tuwima 21
tel. 91-4237774 ,  91-4240755
Liczba odwiedzin:

 Data ostatniej edycji strony:  2003-08-01