Kilka zdjęć z posiedzenia   Zarządu Oddziału SBT Szczecin  w dniu 15.03.2005r

  kliknij na zdjęcie aby je powiększyć


Szczecin, dnia 2004-12-07

Uprzejmie informujemy, że dnia 22.10.2004 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Oddziału Szczecin Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji. Na zebraniu tym został wyłoniony nowy Zarząd w następującym składzie:
                        1.   Jan Graczyk                    -           Prezes
                        2.   Krzysztof Nieścioruk      -           V-ce Prezes
                        3.   Mieczysław Terlikowski -           Sekretarz
                        4.   Halina Tomaszewska    -           Skarbnik
                        5.   Mieczysław Grabski      -           Członek Zarządu

Podstawowym celem, jaki został przyjęty podczas Walnego Zebrania, to uaktywnienie działalności Stowarzyszenia i pełna informacja o pracy Zarządu jak i poszczególnych członków w dziedzinach działalności:
- szkoleniowych
- gospodarczych
- tworzenia konsorcjum firm do realizacji inwestycji o dużym zakresie.

W tym celu została założona strona internetowa STB Oddział Szczecin: www.centel.net.pl/sbt.htm.
Na stronie tej umieszczane będą ważniejsze rezultaty pracy Zarządu oraz zgłaszane uwagi, pytania czy wnioski poszczególnych członków Stowarzyszenia.
W pierwszym roku naszej działalności chcemy zapoznać się z oczekiwaniami naszych członków i w tym celu opracowaliśmy ankietę, po analizie której opracowany będzie program działania Stowarzyszenia na najbliższe lata. Prosimy uprzejmie o zapoznanie się z załączoną ankietą, wypełnienie jej i przesłanie zwrotnie pocztą na nasz adres:
Telekomunikacja Polska S.A.
Al. Wyzwolenia 70, pok. 313 (M. Terlikowski)
71-510 Szczecin  
 lub   e-mail: Mieczyslaw.Terlikowski@telekomunikacja.pl

Prosimy odesłanie wypełnionej ankiety z ewentualnymi uwagami własnymi w możliwie jak najkrótszym terminie – najpóźniej do 31.12.2004 r. ze względu na Walny Zjazd SBT w Warszawie – za co z góry dziękujemy.

  Za Zarząd           Jan Graczyk


Komunikat z zebrania ZK SBT w W-wie -11.12.04r.

1/ Frekwencja dopisała./brak 3 osób na 19 zaproszonych/.
2/ Odbyły się dalsze zebrania w kołach i oddziałach przy małej frekwencji.
3/ Ośrodki rzeczoznawstwa i szkolenia/Łódź/ wykazują umiarkowaną działalność.
4/ Rozmowy z prof. Szulborskim /PIIB/ przeciągają się, gdyż oni nie znają specyfiki Teleko munikacji. Zadania i obszary współpracy szeroko omówił kol. A.Siewicz.
5/ Wysłano do PIIB listę 13 osób do opracowania bazy pytań na wiosnę 2005 / ze Szczecina – J.Graczyk/ oraz 6 osób do weryfikacji wniosków.
6/  Ustalono podejmowanie dalszych działań SBT w kierunku porządkowania prawa np.:
            -sieci strukturalne małe /400 gn. + sprzęt/ o wartości kilku mln. brak wymogów
            - programy kosztorysowania niezgodne z aktualnymi wymogami /”Zuzia”/
            - inne tematy, które mogą zgłaszac koledzy z całego SBT na adres e-mail Sekretariatu SBT skąd będą       przesyłane do wszystkich oddziałów.
7/ Po dyskusji ustalono wstępnie termin Walnego Zebrania Kraj. SBT na 22.01.05r.
8/ Ustalono termin weryfikacji członków i przesłanie list członków,/ skreśleń i zaległości do 31.12.04r.
9/ Podano przykłady pozyskiwania zleceń – np. opiniowanie proj. Informatyzacji w Zarządach miast/Suwałki/, Urzędach Marszałkowskich itp.
 

/opracował- J.Graczyk 13.12.04r./