INFORMACJE O SBT
 

Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji
ul. Domaniewska 39A    02-672 Warszawa     /Pokój 122A /
NIP  521 26 52 365
Nr. konta: 90 1060 0076 0000 4011 0007 3365


Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji powstało w wyniku działań Grupy Inicjatywnej, w skład której weszło 26 osób głównie pracowników Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej. Bezpośrednią przyczyną takiego pomysłu było tworzenie się dużego grona specjalistów zainteresowanych uprawnieniami budowlanymi w telekomunikacji, którzy w sposób entuzjastyczny poparli potrzebę istnienia takiego forum. Na zebraniu Grupy Inicjatywnej w dniu 17 września 1996 r. wybrano nazwę Stowarzyszenia, opracowano projekt statutu i postanowiono podjąć czynności związane z rejestracją.
W dniu 2 lutego 1997 r. Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji zostało zarejestrowane przez Sąd Wojewódzki w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy i wpisane do rejestru Stowarzyszeń w dziale A pod poz. RST-3026. W czasie I Walnego Zebrania SBT, które odbyło się w dniu 22 maja 1997 r., wzięło udział 26 Członków Założycieli. Wybrano władze SBT w składzie:
 

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

Stowarzyszenie liczy obecnie 746 członków zwyczajnych skupionych w 7 Oddziałach Okręgowych i 4 Kołach. Członkowie Stowarzyszenia to osoby związane z telekomunikacją - w szerokim tego słowa znaczeniu. Są to ludzie posiadający uprawnienia budowlane w telekomunikacji bądź w jakikolwiek inny sposób powiązane ze środowiskiem telekomunikacyjnym. Nie brak tu osób zawodowo związanych z Urzędem Regulacji Telekomunikacji i Poczty, z Telekomunikacją Polską S.A. i wieloma innymi firmami telekomunikacyjnymi.
Stowarzyszenie swoim zasięgiem działania obejmuje całą Polskę. Posiada Oddziały terenowe w Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu oraz Koła w: Rzeszowie, Olsztynie, Krakowie i Gdańsku.