Ustawa "Prawo o Stowarzyszeniach" (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.)

Statut Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji uchwalony w obowiązującej wersji przez V Walne Zebranie Delegatów w dniu 19 czerwca 1999 roku i zatwierdzony przez Sąd Wojewódzki w Warszawie - VII Wydział Cywilny i Rejestrowy w dniu ...............,

Regulamin wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów SBT,

Ramowy regulamin powoływania i działania Oddziału Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji,