< Powrót >

 

Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji
Oddział w Szczecinie
71- 510 Szczecin, Al. Wyzwolenia 70

tel. 431 15 10 / fax. 481 86 00
REGON 012744010 tel. 431 15 10
Nr konta PBK IV Odz./W-wa 11101109-401100073365
 


 

Zgodnie z zaproszeniami, jakie otrzymali wszyscy członkowie Stowarzyszenia, w dniu 22.10.2004 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału SBT O/Szczecin.

Złożono sprawozdania:
-  z działalności za miniony okres
-  informację finansową w zakresie składek członkowskich
-  Komisji Rewizyjnej

Podczas spotkania głos zabrał zaproszony ZOIIB Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Pan Stanisław Kamieński, który omówił organizację i tryb postępowania w Izbie Budowlanej, zapisy, ewidencja, składki, ubezpieczenia oraz udzielił odpowiedzi na pytania członków.

Ponadto, podczas dyskusji zabrał kol. Mieczysław Grabski, który rozważał możliwości wejścia na rynek firm zrzeszonych w SBT, przy realizacji w Regionie programów Rządowych i innych zamierzeń inwestycyjnych w Szczecinie i województwie oraz konsolidacji firm telekomunikacyjnych.

W drodze głosowania na Prezesa Oddziału wybrano, kol. Jana Graczyka.
Na członków Zarządu wybrano kol.: Halinę Tomaszewską, Mieczysława Grabskiego, Krzysztofa Nieścioruka, Mieczysława Terlikowskiego.


* Poniżej w załączeniu tekst zaproszenia oraz regulamin wyboru władz stowarzyszenia.Z A P R O S Z E N I E


Szanowni Państwo,
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji w Szczecinie, zgodnie z § 37 statutu SBT, zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu Członków Oddziału, które odbędzie się w Szczecinie budynku Domu Nauczyciela przy ul. Śląskiej 4/róg Obrońców Stalingradu (sala konferencyjna IV piętro) dnia 22 października 2004r. (piątek) o godz. 1600 w pierwszym terminie oraz o godz. 1700 w drugim terminie.
Proponowany porządek obrad:
1) Powitanie Członków przez Przewodniczącego Oddziału
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Powołanie i Sekretarza obrad
3) Stwierdzenie prawomocności Zebrania na podstawie listy obecności
4) Przyjęcie porządku obrad
5) Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
6) Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Oddziału.
7) Plan zamierzeń Oddziału i zadania na nową kadencje
8) Informacja Skarbnika Oddziału na temat składek członkowskich
9) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dotychczasowemu Zarządowi Oddziału
11) Uchwalenie Regulaminu wyboru władz Oddziału - ustalenie liczby członków Zarządu Oddziału
12) Zapoznanie Członków Oddziału z "Regulaminem wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów SBT" w Warszawie w roku 2004
13) Powołanie Komisji Wyborczej
14) Zgłoszenie kandydatur do Zarządu Oddziału i Delegatów na Krajowe Zebranie Delegatów
Przerwa na lunch
15) Wybory Zarządu Oddziału
16) Ogłoszenie wyników wyborów i Ukonstytuowanie się Zarządu Oddziału
17) Wybory Delegatów na Walne Zebranie Delegatów
18) Ogłoszenie wyników wyborów
19) Wystąpienie nowo wybranego Przewodniczącego Oddziału
20) Dyskusja, wolne wnioski, zamknięcie obrad


W ZAŁĄCZENIU PODAJEMY REGULAMIN WYBORU WŁADZ STOWARZYSZENIA BUDOWNICZYCH TELEKOMUNIKACJI ODDZIAŁ W SZCZECINIE

1. Władze Oddziału wybiera Walne Zebranie
2. Wybory Władz Oddziału odbywają się w głosowaniu tajnym
3. Walne Zebranie ustala liczbę Członków Zarządu
4. Liczba kandydatur znajdujących się na liście wyborczej powinna być nie mniejsza niż liczba mandatów
5. Kandydatury na liście wyborczej umieszcza się w porządku alfabetycznym
6. Członkami Zarządu Oddziału zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów, jednak nie mniejszą niż 50% plus jeden głos wszystkich członków uczestniczących w głosowaniu (bezwzględna większość)
7. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, gdy liczba tych kandydatów przekracza liczbę mandatów, Przewodniczący obrad zarządza dla nich dodatkowe głosowanie.
8. Ukonstytuowanie się Zarządu Oddziału.


Z poważaniem

Za Zarząd Oddziału
Mieczysław Terlikowski
 

wersję w postaci spakowanego pliku *.doc można pobrać klikając tutaj.

< Powrót >