< Powrót >

 

Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji
Oddział w Szczecinie
71- 510 Szczecin, Al. Wyzwolenia 70

tel. 431 15 10 / fax. 481 86 00
REGON 012744010 tel. 431 15 10
Nr konta PBK IV Odz./W-wa 11101109-401100073365
 

Szczecin, dnia 2005-03-15

Protokół z zebrania   Zarządu Oddziału Szczecin SBT w dniu 15.03.2005r.

Zebranych w siedzibie TP w Szczecinie powitał gospodarz spotkania kol. Krzysztof Nieścioruk, a porządek zebrania przedstawił kol. J.Graczyk. 

Obecni:  

Jan Graczyk - Prezes Zarządu
Krzysztof Nieścioruk - Członek Zarządu  
Mieczysław Terlikowski  - Członek Zarządu
oraz
Józef Kurkiewicz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Robert Sztandera członek Oddziału SBT O/Szczecin 

Osoby nieobecne
- Mieczysław Grabski 
- Halina Tomaszewska

 Porządek zebrania :
1.
Powitanie i przyjęcie porządku zebrania
2. zatwierdzenie  protokołu z  Zebrania Zarządu Oddziału w dn. 11.01.05/M.Terlikowski /
3. Informacja z działalności ZK SBT /J.Graczyk/
4. sprawy członkowskie
4.1 informacja o otrzymanych ostatnio ankietach ZO  /ref.M.Terlikowski/
4.2/ informacja o przeprowadzonych rozmowach telefonicznych z  nieaktywnymi członkami Oddziału SBT, Przedstawienie wniosku o skreślenie z listy członków  / M.Terlikowski ; K. Nieścioruk/ oraz podjęcie uchwały  w tej sprawie.
5/ sprawy finansowe /H.Tomaszewska/
6. ustalenie terminu i tematów na Zebranie wszystkich  członków Oddziału SBT
7. informacja o nowych przepisach p.poż. /M.Grabski /
8/ wolne wnioski i komunikaty

ad.2. Protokół zatwierdzono po uzupełnieniu nazwiska Kol. M. Grabskiego jako delegata   na zebranie Kraj. 22.01.05r.

ad.3 /Kol. J.Graczyk przedstawił informacje i wnioski/

1/Omówiono zagadnienia poruszane w Biuletynie Informacyjnym nr 01-04/15-18/, 2005 r.   w temacie rekomendacji SBT dla firm. Rekomendacje prowadzone będą zgodnie z obowiązującym Regulaminem SBT.

2/ podjęcie starań o pozyskiwanie nowych członków  zwyczajnych SBT  oraz lobbowanie Stowarzyszenia.

3/ Zarząd postanawia kontynuować starania, w celu pozyskania nowych członków  wspierających SBT O/Szczecin

4/ Omówiono problematykę dotyczącą procedury pozyskiwania znaków CE

5/ Pilnie należy zgłosić osoby, które mogłyby uczestniczyć/posiadające uprawnienia bez ograniczeń/ w pracach 5 komisji dot uprawnien bud. na szczeblu współpracy PIIB i  SBT

6/Powołano 2 Komisje ZK SBT  : PRAWNĄ i INFORMACJI

7/ Egzamin na uprawnienia Bud. Odbędzie się w W-wie 20.05.05r., który poprzedzony   zostanie kursem organizowanym przez naszych kol. w W-wie. 

ad.4.1.Kol. M. Terlikowski poinformował, że otrzymano dalsze ankiety ZO.  Zweryfikowano listę  otrzymanych od członków SBT O/ Szczecin ankiet.  Aktualna ich ilość wynosi 17 sztuk. Zarząd ponawia prośbę do osób, które zwlekają z nadesłaniem ankiet o jak najszybsze ich dosłanie.  Zarząd oczekuje na nadsyłanie wypełnionych przez członków ankiet ZO, jak też  OSiRPT,  celem uczestniczenia chętnych w pracach Ośrodka, jako rzeczoznawca,  specjalista, wykładowca.

Do końcowego uzupełnienia pozostają adresy e-mailowe członków. Biuletyny Informacyjne, jak również pozostała korespondencja, dotycząca Stowarzyszenia, prowadzona będzie przede wszystkim z wykorzystaniem Internetu. Sprawę prowadzi kol. Mieczysław Terlikowski

ad.4.2 Zarząd podjął uchwałę nr 1/2005 w sprawie skreślenia z listy członków SBT

    O/Szczecin 7 członków długoterminowo zalegających z płatnościami składek

   członkowskich. Wykaz skreślonych członków stanowi załącznik nr 1 do ww. uchwały.

   Zgodnie ze Statutem SBT, wykaz podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Krajowy.

  

Ad 5 i 7.Sprawy finansowe i Zmiany w przepisach p.poż z powodu nieobecności kol.  H.Tomaszewskiej i M. Grabskiego zostaną omówione na kolejnym spotkaniu.

 Ad.6. Ustalono wstępną datę spotkania Zarządu z członkami naszego Oddziału tj. 13 maja     2005 w Szczecinie. Zarząd do dnia 15 04 2005r.,  oczekuje na podania tematów, które     mogłyby zostać omówione na spotkaniu.       

 Drogą elektroniczną otrzymują:

  1. Członkowie Zarządu
  2. Firma CENTEL-NET (informacja na stronę internetową)
  3. Kol. Piotr Kaliszczak
  4. Kol. Józef Kurkiewicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  5. Kol. Robert Sztandera

Protokółował: Mieczysław Terlikowski

  

< Powrót >