< Powrót >

Program działania Oddziału SBT w Szczecinie na lata 2004-2007

 

Dział I. Zadania organizacyjne.

          1/ Realizacja zadań statutowych

-    nowelizacja regulaminów

-         uchwalenie budżetu

-         oprac. planu zebrań

-         realizacja uchwał i wniosków z Walnego Zebrania Oddziału

-         realizacja zadań zleconych przez Zarząd Krajowy SBT,

2/ Nawiązanie współpracy z podmiotami uczestniczącymi w procesie  budowy i rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej .

3/ Współpraca z ZOIIB w zakresie szkoleń, kwalifikacji zawodowych,  zmian i nowelizacji prawa budowlanego, nowych technologii itp.

4/ Udział w Komisjach egzaminacyjnych ZOIIB, przygotowaniu Banku  pytań egzaminacyjnych, weryfikacji wniosków o uprawnienia  budowlane, szkoleniach i innych przedsięwzięciach.

5/ Doskonalenie wiedzy i praktyki w procesie wykorzystania Funduszy Strukturalnych UE./ wnioski, opinie, rekomendacje,..../

Dział II. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających podnoszeniu jakości budownictwa telekomunikacyjnego.

         1/ Rekomendacja produktów i wykonawców robót telekomunikacyjnych

         2/ Wdrażanie systemów jakości ISO 9000.

         3/ Kształtowanie norm i zasad wymagań jakościowych w budownictwie telekomunikacyjnym

         4/ Wspieranie inicjatyw i działań w konkurencyjnym podnoszeniu jakości  usług i nowych technologii w infrastrukturze telekomunikacyjnej

         5/ Wspieranie działań marketingowych i wspólnych realizacji zleceń przez podmioty telekomunikacyjne / firmy/ przy zachowaniu zasad etyki zawodowej i kompetencji. 

< Powrót >