CHCESZ KUPIĆ BRAMKĘ GSM ?    A MOŻE LEPIEJ WYPOŻYCZ ?

CENTEL Sp. z o.o. oferuje Klientom dzierżawę bramek GSM Psitek.
Oferta Centel Sp.z o.o. charakteryzuje się atrakcyjnymi warunkami dzierżawy: ceną oraz możliwością odkupu dzierżawionej bramki GSM. 
Instalując nowoczesną bramkę Klient nie prowadzi inwestycji amortyzowanej przez kilkuletni okres, natomiast osiąga bardzo duże oszczędności na rachunkach telefonicznych wielokrotnie przewyższające koszty miesięcznej dzierżawy.

Oferta na dzierżawę bramek GSM Psitek - idealna oferta dla firm i instytucji o strukturze wielooddziałowej

CHWILOWY BRAK TOWARU!!

Szanowni Państwo.
Nasza oferta dzierżawy bramki  GSM  cieszy się dużym zainteresowaniem.. W ostatnim czasie podpisaliśmy wiele umów z takimi Klientami jak Banki, Agencje ubezpieczeniowe czy średnie i małe przedsiębiorstwa. 
Atutem naszej bramki jest możliwość zdalnego monitoringu bramek co ma duże znaczenie w przypadku dużych  przedsiębiorstw o strukturze wielooddziałowej.
Poniżej prezentujemy Państwu analizę ekonomiczną przedsięwzięcia, która przedstawia się nadzwyczaj atrakcyjnie. Przyjmując, że bramka pracuje 8 godzin dziennie (tj. 480 minut) przez 25 dni w miesiącu (tj. 12 000 minut) to  oszczędności kosztów połączeń do sieci GSM na jednej minucie wynoszą średnio 0,55 zł/min (sieć stacjonarna-sieć GSM: 1,15zł/min natomiast  sieć GSM-sieć GSM:  ok. 0,60zł/min) otrzymujemy kwotę 6 585,-zł netto określającą nam miesięczne oszczędności z tytułu użytkowania bramki GSM.
Zakładając, że urządzenie wykorzystywane będzie w 50% możliwego czasu pracy otrzymujemy kwotę dającą nam oszczędności w wysokości 3 285,-zł miesięcznie. Koszt dzierżawy bramki GSM PSITEK wynosi tylko 79,-zł+22% VAT miesięcznie.

Dlaczego dzierżawa, a nie leasing?
Ponieważ dzierżawa umożliwia elastyczne i 100% wykorzystanie do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa. W przypadku redukcji liczby oddziałów lub zmniejszenia potrzeb mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z ewentualnie zbędnej ilości bramek.
Informacje na temat bramek GSM oraz warunków dzierżawy udzieli Państwu Artur Guryn pod numerem telefonu (091) 816 22 49 lub kom. 501 53 17 17.

Warunki dzierżawy bramki GSM Psitek

  1. Dzierżawa realizowana jest w oparciu o umowę dzierżawy zawartą pomiędzy CENTEL Sp. z o.o. jako Wydzierżawiającym oraz Użytkownikiem jako Dzierżawcą.
  2. Przez cały czas trwania umowy bramka GSM będąca przedmiotem dzierżawy pozostaje własnością Centel Sp. z o.o.
  3. Dzierżawcy nie wolno bez pisemnej zgody Centel Sp. z o.o. oddawać przedmiotu dzierżawy  innej osobie do używania, ani też podnajmować. 
  4. Umowa dzierżawy zawierana jest na czas nieokreślony, przy czym każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
  5. Z tytułu dzierżawy bramki GSM ,Dzierżawca Dzierżawca będzie płacił Centel Sp. z o.o.  miesięczny czynsz w wysokości 79,- zł +22%VAT.
  6. Po zakończeniu dzierżawca zwróci do Centel Sp. z o.o. przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym - poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji lub dokona odkupu przedmiotu najmu według warunków określonych w umowie.

Oferty Specjale - Pakiety Promocyjne  pozwalają Klientowi o zdefiniowanych potrzebach na wyjątkowo korzystny zakup produktów i usług.  

Oferty Specjale - Pakiety Promocyjne  stanowią  jednolitą ofertę pozwalającą na korzystanie z określonych urządzeń bez ponoszenia większych wydatków finansowych.


Biuro Techniczno-Handlowe
Szczecin ul. Tuwima 21
tel. 91-4237774 ,  fax 91-4240754
Liczba odwiedzin:

 Data ostatniej edycji strony:  2003-08-02