Czy rachunki telefoniczne mogą być znacznie mniejsze
bez ograniczenia ilości rozmów ?

Rachunki telefoniczne w przedsiębiorstwie obejmują:
- koszty rozmów z linii stacjonarnych (telefony końcowe i linie centralkowe PABX)
- koszty rozmów z telefonów komórkowych 

Koszty rozmów z linii stacjonarnych można podzielić koszty połączeń:
1.  lokalnych (połaczenia w ramach jednej strefy numeracyjnej - obszar starych województw)
2.  międzystrefowych (międzymiastowych)
3.  do sieci telefonii komórkowej
4.  międzynarodowych

Dla każdego rodzaju połączeń istnieją różniące się metody redukcji kosztów.
Jak zmniejszyć koszty rozmów z telefonów komórkowych, prawie o połowę, opisano w dalszej części niniejszego opracowania.
W przypadku połączeń stacjonarnych międzymiastowych proponujemy korzystanie z usług różnych operatorów międzystrefowych. W ten sposób można zredukować koszty tych połączeń nawet do 30 %.
W zakresie połączeń z linii stacjonarnych do sieci telefonii komórkowej należy koniecznie zastosować w telefonicznej centrali zakładowej bramki GSM.
Połączenia międzynarodowe najekonomiczniej jest realizować za pomocą techiki VoIP (Voice over Internet Protocol)

 

Połączenia lokalne proponujemy realizować z wykorzystaniem różnicy taryf operatorów lokalnych.Obecnie prawie w każdym większym mieście funkcjonuje co najmniej dwóch operatorów lokalnych (w tym TP S.A.). Dla niektórych rodzajów abonamentów uzyskuje się znacznie tańsze rozmowy lokalne w stosunku do rozmów międzymiastowych.
Zastosowanie wyżej wymienionych metod będzie możliwe po wdrożeniu w przedsiębiorstwie pewnych rozwiązań techniczno- organizacyjnych opisanych w niniejszym opracowaniu.
Po wdrożeniu tych rozwiązań w przedsiębiorstwie powstanie zakładowa sieć telefoniczna zoptymalizowana pod względem kosztów połączeń , nazwana dalej przez autora siecią TeleVPN

 


GŁÓWNE WYMAGANIA DLA SIECI TeleVPN:
( zakładowej sieci telefonicznej zoptymalizowanej pod względem redukcji kosztów połączeń telefonicznych)

1.      centrala telefoniczna
-         usługa ARS lub LCR
-         system taryfikacji
-         możliwość zdalnego programowania
-         możliwość pracy w technice VoIP
-         możliwość generowania kodu preselekcji dla połączeń międzystrefowych

2.      bramka GSM  powinna być bramką typu PABX tj. przeznaczoną  do współpracy z abonenckimi centralami telefonicznymi. Chodzi tu zwłaszcza o możliwość takiej współpracy z centralą zakładową aby użytkownik tj. abonent zakładowy nie odczuwał różnicy w zakresie: 
-         czasu zestawiania połączenie (własny system analizy wybieranego numeru i rozpoczęcia wybierania) 
-         jakości rozmowy w czasie trwania połączenia (kasowanie echa, ustawianie poziomu głośności)
-          szybkości rozłączenia połączenia (kryterium rozłączenia połączenia może stanowić sygnał zajętości z centrali abonenckiej który to sygnał bramka GSM rozpoznaje dzięki funkcji uczenia się sygnału zajętości ) 
-         istotna jest również możliwość prowadzenia taryfikacji na kierunku do sieci operatorów telefonii komórkowych (inwersja baterii zasilania w pętli linii miejskiej w momencie zgłoszenia się abonenta żądanego). 

Reasumując najważniejsze parametry bramki GSM to: 
-         Odwrócenie pętli (inwersja baterii w momencie zgłoszenia się abonenta B) 
-         Idealna symulacja sygnalizacji akustycznej linii telefonicznej 
-         System szybkiego wybierania 
-         Procedura kasowania echa 
-         Urządzenie dwu-systemowe (dualband) 
-         Dodatkowa możliwość instalacja urządzenia od strony linii wewnętrznych
-          Uczenie się sygnału zajętości PABX-a

3.      telefony komórkowe
-         możliwość stworzenia biznes grupy przy niedużej ilości telefonów (obejmujący również telefon zamontowany w bramce GSM )
-         niska cena połączeń w ramach biznes grupy
-         możliwość wykupienia pakietów głosowych i SMS-owych po korzystnej cenie
-         plany taryfowe dedykowane dla biznesu
 


Mając do dyspozycji wyżej zaproponowany sprzęt lub urządzenia o podobnych możliwościach funkcjonalnych można uzyskać znaczne oszczędności kosztów połączeń telefonicznych zarówno w sieci stacjonarnej jak i komórkowej.

Aby było to możliwe należy wdrożyć w przestawionej strukturze sprzętowej następujące przedsięwzięcia organizacyjne:

1.      ustawienie w centrali zakładowej właściwego kierowania telefonicznym ruchem wychodzącym (usługa ARS lub LCR)
  skierowanie ruchu wychodzącego do sieci telefonii komórkowej przez bramkę GSM
  skierowanie połączeń międzymiastowych tj.  ustawienie wskaźnika preselekcji do najtańszego operatora połączeń międzystrefowych (np. Energis )
  ewentualne ustawienie połączeń VoIP do oddziałów firmy w przypadku kiedy oddziały posiadają połączone sieci LAN 

  skierowanie połączeń w ramach istniejącej strefy numeracyjnej  (połączenia lokalne) do najtańszego operatora

 2.      odpowiednie zorganizowanie zasad użytkowania telefonów komórkowych  
  ustalenie planów taryfowych dla telefonów komórkowych 
  ustalenia z operatorem w zakresie biznes grupy 
  ustalenie wielkości ceny pakietu głosowego który będzie kontraktowany u operatora telefonii komórkowej przed rozpoczęciem miesiąca obrachunkowego
  ustalenie wielkości ceny pakietu SMS
  ustalenie z operatorem formy przesyłanego bilingu np. e- mailem w postaci pliku tekstowego oraz ustalenie formy obróbki elektronicznej danych bilingowych 
  ewentualne ustalenie limitów minutowych dla poszczególnych pracowników po przekroczeniu których rozmowy traktowane będą jako prywatne
   ewentualne ustalenie ram czasowych pracy pracowników poza którymi rozmowy traktowane będą jako prywatne

3.      zaprogramowanie bramki GSM 
  ustalenie numerów i prefiksów zabronionych
  ustalenie w zakresie przyjmowania ruchu przychodzącego do bramki od telefonów komórkowych
  ustalenie możliwości realizowania tranzytu ruchu przychodzącego od telefonów komórkowych z powrotem do sieci stacjonarnej
  ustaleni możliwości realizowania tranzytu z publicznej sieci stacjonarnej do sieci telefonii komórkowej poprzez bramkę GSM

4.      odpowiednie zorganizowanie systemu taryfikacji abonentów wewnętrznych centrali zakładowej
  ustalenie kryteriów rozpoczęcia i zakończenia rozmowy
  ustawienie dla odpowiednich kierunków wybierania właściwych taryf (mogą być nieco wyższe niż u poszczególnych operatorów)


CENTEL-NET Zakład Usługowo-Handlowy
 

Biuro Techniczno-Handlowe
71- 414 Szczecin   Pl. Jana Kilińskiego 3


 Data ostatniej edycji strony:  2012-05-25